Právní služby

Jako advokát jsem oprávněn poskytovat právní služby ve všech věcech, mezi něž se řadí zejména:

  • právní konzultace a zpracování právních rozborů
  • příprava smluv, podání, návrhů na zahájení řízení (žalob) a jiných právních úkonů
  • jednání s protistranou, mimosoudní řešení věci
  • zastupování v soukromoprávním a správních řízeních a obhajoba v trestním řízení

 

V případě potřeby zajištění právní pomoci pro klienta v zahraničí spolupracuji se zahraničními advokátními kancelářemi v POLSKU, SLOVENSKU, ITÁLII a ŠPANĚLSKU.

 

 

Jednotlivé obory právních služeb

Občanské právo

(občanskoprávní řízení, právo nemovitostí, vymáhání pohledávek, zastupování v exekučním řízení, ochrana spotřebitele, autorské právo, náhrada škody, sousedské spory atd.)

Obchodní právo

(obchodněprávní závazkové vztahy, právo obchodních společností, zakládání společností a jejich přeměna na jiné formy, obchodní rejstřík, kupní smlouvy, smlouvy o dílo, směnky, vymáhání pohledávek atd.)

Bytové právo

(vlastnictví, sdružení vlastníků bytových jednotek, nájemní smlouvy atd.)

Pracovní právo

(pracovní smlouvy, všeobecné poradenství, zastupování ve sporech mezi zaměstnanci a zaměstnavateli atd.)

Rodinné právo

(výživné, rozvod manželství, určení a popření otcovství atd.)

Mezinárodní právo soukromé

(právo s mezinárodním prvkem, tj. např. zahraniční sídlo druhé strany, náhrada škody způsobené v zahraničí atp.)

Insolvenční právo

(podání návrhů na zahájení insolvenčního řízení, návrhů na oddlužení, přihlášek do insolvenčního řízení, zastupování v insolvnenčním řízení atd.)

Správní právo

(zastupování ve správním řízení, přestupková řízení, právo na informace atd.)

Trestní právo

(převzetí a příprava obhajoby, zastupování poškozených, podání orgánům činným v trestním řízení atd.)

Veřejné zakázky

(zpracování výběrových řízení, zastupování ve správním řízení před ÚOHS, obecné konzultace k zákonu o zadávání veřejných zakázek)

Právo životního prostředí

(ochrana před imisemi, podávání podnětů ke správním orgánům, právo na informace, zakládání občanských sdružení)