Ceník

Odměna za právní službu může být stanovena dohodou mezi advokátem a klientem a to například hodinovou sazbou nebo jednorázovou celkovou odměnou za ucelenou právní službu (obsahující více právních úkonů).

V případě, že se strany na ceně za provedený právní úkon právní služby dopředu nedohodly, postupuje se při stanovení výše odměny advokáta dle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), v pozdějším znění, které závazně stanovuje konkrétní výši odměny pro určitý druh právních úkonů.

Advokát má vedle nároku na odměnu advokáta též nárok na náhradu hotových výdajů a to zejména na soudní a jiné poplatky, cestovní výdaje, poštovné, telekomunikační poplatky, znalecké posudky a odborná vyjádření, překlady, opisy a fotokopie. Nedohodl-li se advokát s klientem na jiné paušální částce jako náhradě výdajů na vnitrostátní poštovné, místní hovorné a přepravné, činí tato částka 300 Kč na jeden úkon právní služby. Není-li o výši náhrady cestovních výdajů dohodnuto jinak, řídí se výše této náhrady právními předpisy o cestovních náhradách. Advokátu náleží také náhrada za čas promeškaný v souvislosti s poskytnutím právní služby a to při úkonech prováděných v místě, které není sídlem nebo bydlištěm advokáta, za čas strávený cestou do tohoto místa a zpět a za čas promeškaný v důsledku zpoždění zahájení jednání před soudem nebo jiným orgánem, jestliže toto zpoždění činí více než 30 minut. Není-li dohodnuto jinak, činí náhrada 100 Kč za každou i jen započatou půlhodinu.

V podrobnostech viz výše uvedená vyhláška.

K uvedeným cenám účtuji navíc daň z přidané hodnoty.

V případě, že je klient spotřebitelem, má možnost využít mimosoudního řešení sporu s advokátem dle zákona o ochraně spotřebitele č. 364/1992 Sb., v pozdějším znění, a to před pověřeným subjektem Českou advokátní komorou.